Regulamin

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące przy składaniu zamówień i zawieraniu umów oraz ich realizacji za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

Definicje - ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Kliencie – należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada zdolność do zawierania wiążących umów, bądź jednostkę organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej zdolną do zawierania umów.

Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego.

Sprzedawcy – Małgorzatę i Łukasza Sendereckich prowadzących działalność gospodarczą pod firmą MAGUM Małgorzata i Łukasz Senderecki s.c. z/s ul. Taternicza 1, 92-104 Łódź, NIP: 725-205-67-36 wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerami: Magum Małgorzata Senderecka 728-190-16-25, Magum Łukasz Senderecki 728-219-85-18

Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć prowadzony przez Sprzedawcę on-line serwis internetowy Sprzedawcy dostępny w domenie www.magum.pl, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów.

Towarze – należy przez to rozumieć produkty dostępne w ofercie zamieszczonej Sklepie internetowym oferowane Klientowi przez Sprzedawcę do nabycia za pośrednictwem tego Sklepu internetowego

Konsument - należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Wszystkie oferowane przez Sprzedawcę Towary za pośrednictwem Sklepu internetowego są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawcy zawierane są w języku polskim.

Wszystkie ceny Towarów podane na Stronie Internetowej zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich.

Wiążąca dla stron transakcji jest oferta oraz cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

Do działania systemu teleinformatycznego Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia informatycznego podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8.. Do korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).

Usługi świadczone na rzecz Klienta przez Sprzedawcę w ramach prowadzonego Sklepu internetowego są świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) w zakresie prowadzenia konta Klienta, przesyłania newslettera oraz prezentacji Towarów i składania i przyjmowania zamówień na Towary..

 • Warunki składania zamówień i zawarcie umowy
 • Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku
 • Do złożenia zamówienia przez nowych Klientów konieczne jest dokonanie wyboru zamawianego Towaru poprzez jego umieszczenie w koszyku klikając na przycisk „Dodaj do koszyka - z obowiązkiem zapłaty”, a następnie założenia konta poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w Sklepie internetowym w szczególności poprzez:
 • podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail)
 • wskazanie hasła do konta (min. 5 znaków)
 • wskazanie imienia, nazwiska oraz płci,
 • wskazanie adresu dostawy, jeżeli Klient nie posiada konta lub jest inny niż został podany przez Klienta w formularzu rejestracji konta;
 • w przypadku przedsiębiorców wskazanie dodatkowo oznaczenia firmy przedsiębiorcy oraz jego NIP.
 • Dokonanie wyboru sposobu dostawy i płatności według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji;
 • zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią oraz jej akceptacji poprzez zaznaczenia „krzyżykiem” pola przy treści oświadczenia w tym przedmiocie;
 • złożenia oświadczenia wiedzy, iż Klient został poinformowany o tym, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty poprzez zaznaczenia „krzyżykiem” pola przy oświadczenia w tym przedmiocie;
 • złożenia oświadczenia wiedzy o tym, iż Klient został poinformowany o przysługującym Konsumentowi prawie odstąpienia od umowy stosownie do treści art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta poprzez zaznaczenie „krzyżykiem” pola przy treści oświadczenia w tym przedmiocie;
 • złożenia oświadczenia wiedzy o tym, iż w przypadku realizacji z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, poprzez zaznaczenie „krzyżykiem” pola przy treści oświadczenia w tym przedmiocie.
 • Złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody, na przekazanie Konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy na odległość, w tym w zakresie informacji określonych treścią art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta mailem na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Konsumenta przy założeniu konta w Sklepie internetowym Sprzedającego.

W przypadku Klientów posiadających konto w sklepie internetowym i po zalogowaniu się na to konto, do złożenia zamówienia wymagane jest dokonanie wyboru zamawianego Towaru poprzez jego umieszczenie w Koszyku klikając na przycisk „Dodaj do koszyka - z obowiązkiem zapłaty”, a następnie wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w Sklepie internetowym w szczególności w zakresie danych i oświadczeń wymienionych pod literami od f) do k) w punkcie 2. powyżej. W przypadku, gdy dostawa zamawianego Towaru ma nastąpić na inny adres dostawy niż wskazany przy dokonaniu przez Klienta rejestracji konta, wymagane jest dodatkowo wskazanie tego adresu dostawy.

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące metody wysyłek/dostawy oraz płatności za zamówione Towary:

 • Dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej (priorytet) i za przedpłatą dokonaną na rachunek bankowy Sprzedającego numer 63 1140 2004 0000 3102 6253 5112 – dostawa 3-4 dni od dnia nadania przesyłki. Koszt dostawy 18,00 zł brutto;
 • Dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej (priorytet) i za pobraniem – dostawa 3-4 dni od dnia nadania przesyłki. Koszt dostawy 23,00 zł brutto;
 • Dostawa za pośrednictwem DPD (kuriera) i za przedpłatą dokonaną na rachunek bankowy Sprzedającego numer 63 1140 2004 0000 3102 6253 5112 – dostawa maksymalnie 2 dni robocze od dnia nadania przesyłki. Koszt dostawy 17,00 zł brutto;
 • Dostawa za pośrednictwem DPD (kuriera)i za pobraniem – dostawa w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych. Koszt dostawy 21,00 zł brutto;
 • Przy wyborze opcji dostawy i płatności za pobraniem, za przesyłkę płacicie Państwo przy odbiorze odpowiednio listonoszowi, w urzędzie pocztowym lub kurierowi przy odbiorze paczki.

Klient nie może łączyć różnych sposobów płatności dokonując zapłaty za zakupione Towary objęte jednym zamówieniem.

Wszystkie paczki wysyłane pocztą kurierską są ubezpieczone.

Pocztą Polską realizowane są przesyłki wyłącznie o wadze do 5 kg, natomiast za pośrednictwem kuriera, za każde dodatkowe 30 kg przesyłki naliczana jest dodatkowa opłata w kwocie 17,00 zł brutto.

Wybierając płatność za zamawiany Towar w formie przedpłaty, Sprzedawca prosi o dokonanie przelewu dopiero po potwierdzeniu przez Sprzedawcę potwierdzenia realizacji zamówienia. W przypadku chwilowego braku zamówionego produktu na naszym magazynie, gdy paczka będzie gotowa do wysłania, Sprzedający prześle Klientowi informację z prośbą o dokonanie przelewu. W przypadku zamówień dla instytucji lub przedsiębiorców Sprzedawca wystawia na życzenie klienta fakturę VAT PRO FORMA.

Zarówno w przypadku wyboru formy płatności jako przedpłaty, jak i w przypadku formy płatności w formie za pobraniem, zapłata za dostawę Towaru obejmuje zapłatę ceny Towaru podatnej w Sklepie Internetowym oraz podany w ust. 6 i 8 powyżej koszt dostawy w wysokości zależnej od wybranej metody dostawy oraz płatności.

Przed złożeniem zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

Złożenie przez Klienta oferty zakupu Towaru w Sklepie internetowym następuje w momencie kliknięcia przez Klienta ikony „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” i stanowi jednocześnie złożenie zamówienia na Towar objęty treścią zamówienia.

Po złożeniu zamówienia na określony Towar lub na określone Towary zgodnie z procedurą oraz kolejnymi krokami wskazanymi w serwisie internetowym Sprzedawcy oraz wysłaniu tego zamówienia droga elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient otrzymuje od Sprzedawcy na wskazany przez Klienta adres e-mailowy potwierdzenie otrzymania zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia

potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, kiedy Sprzedawca prześle do Klienta w formie e-mail na podany przez Klienta adres e-mailowy potwierdzenie realizacji zamówienia.

W wyjątkowych sytuacjach, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta, zaś Klient ma prawo wyboru czy zrealizuje zamówienie tylko w części czy rezygnuje z zamówienia.

Korekty do zamówień składane mogą być wyłącznie do momentu wysyłki Towaru do Klienta. Korekty można dokonać wysyłając e-mail na adres info@magum.pl, lub kontaktując się pod numerem telefonu/faksu +48 42 659 08 07. Dokonując korekty Klient winien wskazać numer zamówienia. Powyższe obejmuje także prawo Klienta do całkowitego anulowania zamówienia Towaru.

Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych Klienta.

Realizacja zamówienia

Po potwierdzeniu realizacji zamówienia oraz otrzymaniu zapłaty wyłącznie w przypadku wyboru opcji dokonania płatności za zamówiony Towar w formie przedpłaty, Sprzedawca niezwłocznie rozpocznie wysyłkę zamówionego Towaru do Klienta. W przypadku wyboru przez Klienta jako metody płatności – za pobraniem, Sprzedawca niezwłocznie rozpocznie wysyłkę zamówionego Towaru do Klienta po przesłaniu do Klienta na podany przez niego adres potwierdzenia realizacji zamówienia.

W przypadku Towarów dostępnych w magazynie Sprzedającego, wykonanie zawartej umowy nastąpi najpóźniej w terminie 72 godzin licząc od daty złożenia zamówienia. W przypadku natomiast, gdy realizacja zamówienia będzie wymagała zamówienia przez Sprzedającego Towaru u dostawcy Sprzedającego, wykonanie zawartej umowy nastąpi w terminie około 14 dni licząc od daty złożenia zamówienia, nie później jednak niż w terminie 30 dni licząc od daty złożenia zamówienia. Przez wykonanie zawartej umowy, o którym mowa w niniejszym punkcie rozumie się nadanie przesyłki dotyczącej Towaru stosownie do wybranego sposobu wysyłki/dostawy.

Miejscem spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą umowy sprzedaży jest miejsce, do którego Sprzedawca zgodnie z treścią złożonego przez Klienta zamówienia zobowiązany jest dostarczyć zakupiony Towar

Na życzenie Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca wystawi fakturę VAT

Sposób dostawy Towaru

Zamówiony Towar dostarczany jest zgodnie z wyborem Klienta dokonanym przy składaniu zamówienia na dostawę Towaru, bądź to przez firmę kurierską DPD bądź to Pocztę Polską.

Odpowiedzialność za Towar i reklamacje

Klient zobowiązany jest stosować się do załączonych do Towaru zasad pielęgnacji i użytkowania.

Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Towaru w należytym stanie, nieuszkodzonego, bez wad.

Względem Klientów Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.). Sprzedawca nie udziela gwarancji Klientowi na zakupione przez niego Towary w Sklepie internetowym.

Jeżeli Klient nie wskaże inaczej Sprzedawca przyjmuje domniemanie, że jest on Konsumentem i rozpatrzy jego reklamację według zasad obowiązujących Konsumentów.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację Sprzedawcy na adres MAGUM S.C. ul. Taternicza 1, 92-104 Łódź, pod numerem telefonu, + 48 42 659 08 07 (pn.- pt. 09.00-17.00); numerem faksu + 48 42 659 08 07 lub poczty elektronicznej (e-mail) info@magum.pl zawierające co najmniej następujące dane:: dane reklamującego – imię i nazwisko, adres zamieszkania i ewentualnie adres e-mail, datę nabycia Towaru, opisaną wadę, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę albo wymianę na nowy, bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy oraz wskazać w jaki sposób ma zostać powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Gotowy formularz reklamacyjny do wypełnienia, stanowiący wyłącznie formę ułatwienia, Klient może otrzymać na wskazany adres e-mail kontaktując się ze Sprzedawcą.

Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient winien przesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z dowodem jego zakupu na adres MAGUM S.C. ul. Taternicza 1, 92-104 Łódź.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może skontaktować się w celu uzyskania wyjaśnień ze Sprzedawcą pod numerem telefonu + 48 42 659 08 07 (pn.- pt. 9.00-17.00).

Procedura reklamacji, o której mowa w ust 4-6 jest procedurą stosowaną przez Sprzedawcę sugerowaną dla Klienta i w żadnym razie nie ogranicza dopuszczalnych prawem sposobów zgłaszania, realizacji i dochodzenia roszczeń.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. Dotyczy to również zwrotu Towaru w razie odstąpienia od umowy i wymiany Towaru na wolny od wad.

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta (dz. U. 2014 poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz umowy o usługę świadczoną drogą elektroniczną zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w formie rekomendowanego pisemnego oświadczenia wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail)). Oświadczenie Konsumenta może być sformułowane w sposób dowolny, jednak z jego treści powinna wynikać wola jednoznacznego odstąpienia od umowy sprzedaży lub usługi świadczonej drogą elektroniczną. Oświadczenie w szczególności powinno wskazywać imię i nazwisko Konsumenta, numer umowy/zamówienia (w przypadku sprzedaży), wskazanie Towaru, od którego zakupu odstępuje Konsument (w przypadku sprzedaży) lub usługi, od której odstępuje Klient (w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną). W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej również podpis osoby składającej oświadczenie.

Konsument do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może posłużyć się oświadczeniem, które zostało mu dostarczone wraz z zakupionym Towarem. Konsument może również za pośrednictwem Infolinii otrzymać na adres swojej poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny również na stronie www.magum.pl

Posłużenie się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta nie jest obowiązkowe.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane Sprzedawcy również pocztą, faksem, mailem do Sprzedawcy adres do doręczeń: MAGUM S.C. ul.Taternicza 1, 92-104 Łódź, pod numerem telefonu, + 48 42 659 08 07 (pn.- pt. 09.00-17.00); numerem faksu +48 42 659 08 07 lub poczty elektronicznej (e-mail) info@magum.pl.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dniu od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru zaś w przypadku usług, od dnia zawarcia umowy Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany, jeżeli zostało ono wysłane Sprzedawcy przed upływem wskazanego terminu.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy uważa się ją za niezawartą. W przypadku umowy sprzedaży, w takiej sytuacji Konsument zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy zakupionego Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy poprzez jego odesłane do magazynu na adres: MAGUM S.C. ul. Taternicza 1, 92-104 Łódź, w którym złożone zostało oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy przed jego upływem odesłanie zakupionego Towaru. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Przesyłki ze zwrotem Towaru nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę. W przypadku zwrotu Towaru prosimy o dopisek na paczce „zwrot”.

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Konsumentowi zwrócone zostaną wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca poinformowany został o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, pod warunkiem otrzymania od Konsumenta z powrotem zakupionego Towaru lub otrzymania dowodu potwierdzenia odesłania Towaru, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie wiązało się jednak dla Sprzedawcy z ponoszeniem dodatkowych opłat; w każdym jednak przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Konsument, który odstąpił od umowy w trybie określonym w niniejszym paragrafie jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania Towaru.

Warunki określone w ustępie poprzedzającym mają także zastosowanie, gdy Konsument zwraca Towar w celu wymiany go na inny rozmiar czy kolor. Dodatkowo prosimy o bezpośredni kontakt e-mailowy: info@magum.pl lub telefoniczny +48 42 659 08 07 w celu ustalenia szczegółów danego towaru (np. koloru, rozmiaru) do ponownej wysyłki. Prosimy o dopisek na paczce "wymiana".

Ochrona danych osobowych

Sprzedawca informuje, iż ochrona danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane bankowe, hasło i numer telefonu jest dla niego sprawą bardzo ważną, i dlatego gwarantuje on poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych

Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu:

 • zawarcia umowy w Sklepie internetowym oraz jej wykonania, w szczególności realizacji zamówienia.;
 • rozpatrywania reklamacji;
 • wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej;
 • dochodzenia roszczeń.

Wszelkie przetwarzane przez nas dane osobowe przetwarzane są zgodnie z  ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administratorem danych osobowych przekazywanych Sprzedającemu jest MAGUM Małgorzata i Łukasz Senderecki S.C.

Szczegółowe zasady ochrony i udostępnienia danych osobowych reguluje polityka prywatności, stanowiąca załącznik do Regulaminu.

Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogę elektroniczną w ramach Sklepu internetowego

Sprzedawca zobowiązuje się podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu internetowego.

Do zawarcia umowy na świadczenie przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną w zakresie:

 • prowadzenia Konta – niezbędne jest założenia Konta na zasadach określonych w Sklepie internetowym. Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z usługi prowadzenia Konta poprzez wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, polegające na zaznaczeniu pola „Usuń” w podstronie „Zaloguj się”. W tym przypadku Sprzedawca zaprzestanie świadczenia usługi prowadzenia Konta, które stanie się nieaktywne. Klient utraci dostęp do danych zawartych na Koncie.
 • przesyłania newslettera - w przypadku Klientów, którzy posiadają lub zakładają Konto, niezbędne jest dodatkowe zaznaczenie opcji „Zapisz się na nasz newsletter”. Podanie danych zaznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe. Klient może zrezygnować z takiej usługi w każdej chwili poprzez wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym polegające na zaznaczenie pola „Rezygnuję z newslettera” na podstronie „Zaloguj się”;

Klient ma prawo zgłosić reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego oraz świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną. Reklamacja może zostać zgłoszona Sprzedawcy przez Klienta poprzez wysłanie jej pocztą na adres: MAGUM S.C. ul. Taternicza 1, 92-104 Łódź, pod numerem telefonu, + 48 42 659 08 07 (pn.- pt. 09.00-17.00); numerem faksu +48 42 659 08 07 lub poczty elektronicznej (e-mail) info@magum.pl. Termin do rozpoznania reklamacji jest wynosi 14 dni i jest liczony począwszy od daty jej zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja, chyba że Klient zgłosi żądanie powiadomienia go na piśmie o sposobie rozpatrzenia reklamacji i wskaże adres na jaki ma zostać wysłane powiadomienie. Opisana w niniejszym punkcie procedura reklamacyjna nie ma zastosowania do reklamacji z tytułu rękojmi za wady Towarów zakupionych przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Konsument ma także prawo odstąpić od umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną - prowadzenie Konta lub otrzymywanie newslettera – na piśmie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane Sprzedawcy pocztą, faksem, e- mailem do MAGUM S.C. ul. Taternicza 1, 92-104 Łódź, pod numerem telefonu, + 48 42 659 08 07 (pn.- pt. 9.00-17.00); numerem faksu +48 42 659 08 07 lub poczty elektronicznej (email) info@magum.pl. Powyższe nie wyłącza uprawnień opisanych w punkcie 2 powyżej.

Na żądanie Klienta Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego.

Prawa autorskie i pokrewne

Wszelkie treści zamieszczane na Stronie internetowej Sprzedawcy, włącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką są wyłączną własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane, rozpowszechniane, udostępnianie itp.

Postanowienia końcowe

Regulamin, pod warunkiem jego akceptacji przez Klienta przy składaniu zamówienia na Towar, stanowi integralną część zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży oraz umowy o usługi świadczone drogą elektroniczną i może być zmieniany jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu internetowego Sprzedającego. O każdorazowej zmianie Regulaminu Sklepu internetowego sprzedawca zobowiązany jest powiadomić Klientów dołączając nową treść Regulaminu. Powiadomienia o nowej treści Regulaminu będą wysłane do Klientów na ostatnio wskazany przez nich adres ich poczty elektronicznej na co najmniej 7 dni przed datą wejścia w życia Regulaminu. W przypadku braku akceptacji treści zmian zapisów Regulaminu, Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym. Wszelkie zamówienia złożone przed datą wejścia w życie każdorazowej zmiany zapisów Regulaminu są realizowane i rozliczane na podstawie zapisów regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia i tym samym zmiany zapisów Regulaminu nie mogą naruszać praw Klientów, które nabyli przed datą wejścia w życie zmiany zapisów Regulaminu.

Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

Wszelkie spory mogące powstać w związku z zamówieniem Towarów przez Klienta u Sprzedawcy strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze polubownej.

Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Załącznik do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy dotyczącej Towarów oraz dotyczącej Usług świadczonych drogą elektroniczną 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym :

weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

w przypadku umowy dotyczącej wielu rzeczy- weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

w przypadku usług- zawarli Państwo umowę

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Małgorzatę i Łukasza Sendereckich prowadzących działalność gospodarczą pod firmą MAGUM Małgorzata i Łukasz Senderecki s.c. z/s ul. Taternicza 1, 92-104 Łódź, NIP: 725-205-67-36 wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie Internetowym), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym doszło do poinformowania o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania przez Sprzedawcę rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.