Polityka prywatności

MAGUM S.C. Małgorzata Senderecka, Łukasz Senderecki

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przez Małgorzatę Senderecką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MAGUM Małgorzata Senderecka i Łukasza Sendereckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MAGUM Łukasz Senderecki, działających w ramach spółki cywilnej pod firmą MAGUM S.C. Małgorzata Senderecka Łukasz Senderecki (dalej: MAGUM), ul. Taternicza 1, 92-104 Łódź, NIP: 725-205-67-36, danych osobowych klientów spółki korzystających ze strony internetowej www.magum.pl.

MAGUM w pełni wdrożyła wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „Rozporządzenie”. Wszystkie dane osobowe klientów MAGUM uzyskane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem.

Korzystanie z Usług MAGUM za pośrednictwem naszej strony internetowej oznacza, iż akceptują Państwo zasady przyjęte w niniejszej Polityce. Jeżeli mają Państwo jednak jakiekolwiek pytania, zachęcamy do kontaktu z naszym inspektorem danych osobowych dostępnym pod adresem e-mail: lsenderecki@magum.pl  lub numerem telefonu: 42 659 08 07 .

Definicje

Jeśli w niniejszej Polityce posługujemy się poniższymi zwrotami, należy im przypisać następujące znaczenie.

 1. MAGUM - oznacza spółkę cywilną działającą pod MAGUM Małgorzata Senderecka Łukasz Senderecki S.C., ul. Taternicza 1, 92-104 Łódź, NIP: 725-205-67-36, której wspólnikami są Małgorzata Senderecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAGUM Małgorzata Senderecka i Łukasz Senderecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAGUM Łukasz Senderecki;
 2. Dane Osobowe - oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt. 1  Rozporządzenia, tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);
 3. Usługi - oznaczają świadczone przez MAGUM usługi, w szczególności sprzedaż odzieży i akcesoriów myśliwskich – szczegółowo opisane na stronie: www.magum.pl
 4. Użytkownik - oznacza będącego osobą fizyczną odbiorcę Usług świadczonych przez MAGUM, którego Dane Osobowe są przetwarzane za pośrednictwem strony internetowej www.magum.pl
 5. Polityka - oznacza niniejszą politykę prywatności;
 6. Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie Danych Osobowych przez MAGUM;
 7. Rozporządzanie - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zasady Przetwarzania Danych Osobowych

 1. Jeżeli korzystają Państwo ze strony internetowej www.magum.pl celem skorzystania ze świadczonych przez nas Usług, możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe – ma to miejsce jednak wyłącznie wtedy, gdy są Państwo Użytkownikami, którzy dobrowolnie podali nam swoje Dane Osobowe i wyrazili zgodę na ich przetwarzanie lub gdy przetwarzanie Danych Osobowych wynika z korzystania przez Państwa z naszych Usług.
 2. Wszelkie podane przez Państwa Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
 3. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Małgorzata Senderecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAGUM Małgorzata Senderecka i Łukasz Senderecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAGUM Łukasz Senderecki, działający w ramach spółki cywilnej pod firmą MAGUM Małgorzata Senderecka Łukasz Senderecki S.C. (będący współadministratorami w rozumieniu art. 26 Rozporządzenia). Niezależnie jednak od tego, mogą Państwo wykonywać przysługujące Państwu prawa, określone w niniejszej Polityce oraz Rozporządzeniu, wobec każdego z administratorów.
 4. Podanie przez Państwa Danych Osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do korzystania z Usług świadczonych przez MAGUM i korzystania z ich pełnej funkcjonalności.
 5. Informujemy, że zawsze przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Danych Osobowych.
 6. Jeżeli uznają Państwo, że podczas przetwarzania Państwa Danych Osobowych naruszono przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Zawsze przysługuje Państwu prawo żądania informacji o swoich Danych Osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody, mogą Państwo cofnąć ją w każdym momencie

Zakres i cel zbieranych danych osobowych

 1. Aby świadczyć na Państwa rzecz Usługi, potrzebujemy niektórych Państwa Danych Osobowych  dlatego:
  • podczas rejestracji lub składania zamówienia na stronie internetowej www.magum.pl prosimy o podanie Danych niezbędnych do realizacji Usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  • jeżeli chcą Państwo, abyśmy się z Państwem skontaktowali – prosimy o podanie za pośrednictwem strony internetowej danych kontaktowych - podstawą przetwarzania jest wtedy art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  • jeżeli zapiszą się Państwo na nasz Newsletter, wyrażając zgodę na kierowanie do Państwa naszych maili marketingowych, przetwarzamy te dane na podstawie Państwa zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
  • podczas korzystania przez Państwa z naszej Strony internetowej zbieramy informacje statystyczne za pośrednictwem plików cookies – nie profilujemy jednak Użytkowników, a ciasteczka wykorzystujemy wyłącznie do lepszego dostosowania naszej strony internetowej do Państwa potrzeb - podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 2. Dane Osobowe wskazane w pkt. 8 powyżej są adekwatne do celu, dla jakiego je prztewarzamy – nigdy nie prosimy Państwa o podanie więcej informacji niż te, które są dla nas niezbędne dla świadczenia dla Państwa Usług lub skontaktowanie się z Państwem, na Państwa życzenie.
 3. Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe:
  • w celu świadczenia Usług (w tym realizacji takich uprawnień jak rękojmia czy gwarancja naszych produktów, tj. celem rozpatrzenia Państwa ewentualnych reklamacji);
  • w celu kontaktu z Państwem – na Państwa życzenie;
  • w celu marketingu bezpośredniego naszych własnych usług oraz w celach statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
  • jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę - w celu przesyłania Państwu za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu naszych aktualnych informacji handlowych. Zgodę tę mogą Państwo wyrazić podczas dokonywania zakupów w naszym sklepie internetowym lub poprzez zapisanie się na nasz newsletter. Prosimy pamiętać, iż wyrażenie zgody na przesyłanie komunikatów jest w pełni dobrowolne – nie ma żadnego wpływu na dokonywanie przez nas sprzedaży czy szybkość realizacji usługi. Dodatkowo, zgodę można w każdym momencie wycofać.
 4. Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe tylko przez taki okres, jaki jest to niezbędne dla realizacji celu oraz realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. Jeżeli podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, Dane Osobowe przetwarzamy wyłącznie do momentu jej cofnięcia. Informacja, ile przechowywane są Dane Osobowe przetwarzane w ramach danej Usługi, jest Państwu udostępniana na każdy Państwa wniosek.
 5. Informujemy, iż nie przekazujemy Państwa Danych Osobowych do innych Państw Unii Europejskiej, tzw. Państw Trzecich, to jest Państw spoza Unii ani żadnych organizacji międzynarodowych.

Uprawnienia

 1. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia zawsze mogą Państwo:
  • prosić o wgląd do swoich Danych Osobowych i dokładną informację, w jakim celu są one wykorzystywane oraz przez jaki okres będą przechowywane;
  • prosić o dokładną informację, komu i na jakiej podstawie przekazaliśmy Państwa Dane Osobowe;
  • sprostowywać, aktualizować oraz poprawiać swoje Dane Osobowe;
  • odwołać swoją zgodę na Przetwarzanie, a także żądać usunięcia Danych Osobowych w całości lub w części, przy czym bez Państwa Danych Osobowych nie możemy świadczyć dla Państwa pewnych usług;
  • wnieść sprzeciw co do przetwarzania Państwa Danych Osobowych;
  • prosić o przeniesienie Państwa danych do innego podmiotu;
  • skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.
 2. MAGUM niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca, udostępni Państwu informacje wnioskowane na podstawie uprawnień wskazanych w pkt. 5-7 oraz 13. Jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter działania nie będzie to możliwe, MAGUM w ciągu miesiąca przekaże Państwu informacje o możliwym terminie realizacji po przedłużeniu miesięcznego terminu, przy czym przedłużenie to może być maksymalnie o kolejny miesiąc. MAGUM poinformuje także Państwa o realizacji Państwa uprawnienia.
 3. W przypadku, gdyby w związku z przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych miał miejsce jakikolwiek incydent bezpieczeństwa, wpływający na bezpieczeństwo Danych Osobowych oraz mogący powodować wysokie ryzyko naruszenia Państwa praw lub wolności, poinformujemy Państwa o takim incydencie.
 4. Dla świadczenia na Państwa rzecz Usług, musimy podejmować współpracę z naszymi sprawdzonymi partnerami. Czasami niezbędne jest przekazanie im Państwa Danych Osobowych – korzystamy jednak wyłącznie z usług podmiotów, którzy wdrożyli Rozporządzenie i należycie chronią Państwa Dane Osobowe, a samo powierzenie zawsze odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.
 5. W związku z powyższym Odbiorcami Państwa Danych Osobowych mogą być takie podmioty takie jak kurierzy, operatorzy pocztowi, operatorzy płatności internetowych, firmy informatyczne, firmy księgowe lub nasi doradcy prawni.
 6. Podczas przetwarzania Danych Osobowych przestrzegamy Rozporządzenia. Zawsze dokonujemy analizy ryzyka przy przetwarzaniu Danych Osobowych, a o Dane Osobowe dbamy już w fazie projektowania Usług. Stosujemy również politykę bezpieczeństwa, opisującą szczegółowo środki techniczne i organizacyjne wdrożone, by zapewnić Państwa Danym Osobowym najwyższy poziom ochrony.

Informacja handlowa

 1. Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, możemy przesyłać na podany przez Państwo adres e-mail lub numer telefon informację handlową w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego.
 2. Zawsze  mogą Państwo cofnąć swoją zgodę lub zrezygnować z takich wiadomości – wystarczy, że klikną Państwo odpowiedni link dezaktywacyjny znajdujący się w naszym mailingu lub poinformują nas o tym za pośrednictwem podanych w Polityce danych kontaktowych MAGUM lub też kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, za pośrednictwem adresu mailowego: lsenderecki@magum.pl 
 3. Informacją handlową w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie są jednak przesyłane przez nas informacje związane z działaniem wykonywanych na Państwa rzecz Usług, takie jak informacje o zmianie parametrów technicznych , warunków świadczenia Usług czy też zmiana Polityki.

Pliki cookies

 1. Świadcząc usługi, korzystamy z plików cookies. Pliki cookies ułatwiają korzystanie ze strony internetowej oraz pomagają dostosować Usługi do Państwa potrzeb.
 2. Wykorzystujemy trzy rodzaje ciasteczek: sesyjne (służące identyfikacji użytkownika), statystyczne (służące celom statystycznym) oraz funkcyjne (poprawiające funkcjonalności systemu).
 3. Pliki cookies nie powodują żadnych zmian w konfiguracji Państwa urządzenia końcowego. Jeśli jednak chcą Państwo z nich zrezygnować, mogą to Państwo zrobić zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

Kontakt

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych, zachęcamy do kontaktu z MAGUM

Kontaktując się za pośrednictwem e-maila lub telefonu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

e-mail: lsenderecki@magum.pl

tel.: 42 659 08 07

Albo odwiedzając nas osobiście lub poprzez pocztę tradycyjną – nasz adres to:

MAGUM S.C Małgorzata Senderecka Łukasz Senderecki 

ul. Taternicza 1

92-104 Łódź