REGULAMIN

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące przy składaniu zamówień i zawieraniu

umów oraz ich realizacji za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Definicje - ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a) Kliencie – należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną, która ukończyła

18 lat i posiada zdolność do zawierania wiążących umów, bądź jednostkę

organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej zdolną do zawierania umów.

b) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego.

c) Sprzedawcy – Małgorzatę i Łukasza Sendereckich prowadzących działalność gospodarczą pod firmą MAGUM Małgorzata i Łukasz Senderecki s.c. z/s ul. Taternicza 1, 92-104 Łódź, NIP: 725-205-67-36 wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerami: Magum Małgorzata Senderecka 728-190-16-25, Magum Łukasz Senderecki 728-219-85-18

d) Sklepie internetowym– należy przez to rozumieć prowadzony przez Sprzedawcę

on-line serwis internetowy Sprzedawcy dostępny w domenie http://www.magum.pl/,

w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów.

e) Towarze – należy przez to rozumieć produkty dostępne w ofercie zamieszczonej

Sklepie internetowym oferowane Klientowi przez Sprzedawcę do nabycia za

pośrednictwem tego Sklepu internetowego

f) Konsument - należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Wszystkie oferowane przez Sprzedawcę Towary za pośrednictwem Sklepu

internetowego są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie

wprowadzone na rynek polski.

4. Umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawcy

zawierane są w języku polskim.

5. Wszystkie ceny Towarów podane na Stronie Internetowej zawierają podatek VAT i są

cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich.

6. Wiążąca dla stron transakcji jest oferta oraz cena widniejąca przy Towarze w momencie

złożenia zamówienia przez Klienta.

7. Do działania systemu teleinformatycznego Sklepu internetowego wymagane jest

posiadanie przez Klienta urządzenia informatycznego podłączonego do Internetu z

zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8.. Do

korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego

konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).

8. Usługi świadczone na rzecz Klienta przez Sprzedawcę w ramach prowadzonego Sklepu

internetowego są świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) w zakresie

prowadzenia konta Klienta, przesyłania newslettera oraz prezentacji Towarów i składania i przyjmowania zamówień na Towary..

Warunki składania zamówień i zawarcie umowy

1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku

2. Do złożenia zamówienia przez nowych Klientów konieczne jest dokonanie wyboru

zamawianego Towaru poprzez jego umieszczenie w koszyku klikając na przycisk „Dodaj

do koszyka - z obowiązkiem zapłaty”, a następnie założenia konta poprzez wypełnienie

elektronicznego formularza dostępnego w Sklepie internetowym w szczególności

poprzez:

a) Podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail)

b) Wskazanie hasła do konta (min. 5 znaków)

c) Wskazanie imienia, nazwiska oraz płci,

d) wskazanie adresu dostawy, jeżeli Klient nie posiada konta lub jest inny niż został

podany przez Klienta w formularzu rejestracji konta;

e) w przypadku przedsiębiorców wskazanie dodatkowo oznaczenia firmy przedsiębiorcy

oraz jego NIP.

f) Dokonanie wyboru sposobu dostawy i płatności według udostępnionych przez

Sprzedawcę opcji;

g) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz złożenia oświadczenia o

zapoznaniu się z jego treścią oraz jej akceptacji poprzez zaznaczenia „krzyżykiem”

pola przy treści oświadczenia w tym przedmiocie;

h) złożenia oświadczenia wiedzy, iż Klient został poinformowany o tym, iż złożenie

zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty poprzez zaznaczenia „krzyżykiem”

pola przy oświadczenia w tym przedmiocie;

i) złożenia oświadczenia wiedzy o tym, iż Klient został poinformowany o

przysługującym Konsumentowi prawie odstąpienia od umowy stosownie do treści art.

27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta poprzez zaznaczenie

„krzyżykiem” pola przy treści oświadczenia w tym przedmiocie;

j) złożenia oświadczenia wiedzy o tym, iż w przypadku realizacji z prawa odstąpienia od

umowy, o którym mowa powyżej, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru,

poprzez zaznaczenie „krzyżykiem” pola przy treści oświadczenia w tym przedmiocie.

k) Złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody, na przekazanie Konsumentowi

potwierdzenia zawarcia umowy na odległość, w tym w zakresie informacji określonych treścią

art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta mailem na adres poczty

elektronicznej (e-mail) wskazany przez Konsumenta przy założeniu konta w Sklepie

internetowym Sprzedającego.

3. W przypadku Klientów posiadających konto w sklepie internetowym i po zalogowaniu się

na to konto, do złożenia zamówienia wymagane jest dokonanie wyboru zamawianego

Towaru poprzez jego umieszczenie w Koszyku klikając na przycisk „Dodaj do koszyka - z

obowiązkiem zapłaty”, a następnie wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w

Sklepie internetowym w szczególności w zakresie danych i oświadczeń wymienionych

pod literami od f) do k) w punkcie 2. powyżej. W przypadku, gdy dostawa zamawianego

Towaru ma nastąpić na inny adres dostawy niż wskazany przy dokonaniu przez Klienta

rejestracji konta, wymagane jest dodatkowo wskazanie tego adresu dostawy.

4. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące metody wysyłek/dostawy oraz

płatności za zamówione Towary:

- Dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej (priorytet) i za przedpłatą dokonaną na

rachunek bankowy Sprzedającego numer 63 1140 2004 0000 3102 6253 5112 –

dostawa 3-4 dni od dnia nadania przesyłki. Koszt dostawy 18,00 zł brutto;

- Dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej (priorytet) i za pobraniem – dostawa 3-

4 dni od dnia nadania przesyłki. Koszt dostawy 23,00 zł brutto;

- Dostawa za pośrednictwem DPD (kuriera) i za przedpłatą dokonaną na rachunek

bankowy Sprzedającego numer 63 1140 2004 0000 3102 6253 5112 – dostawa

maksymalnie 2 dni robocze od dnia nadania przesyłki. Koszt dostawy 17,00 zł

brutto;

- Dostawa za pośrednictwem DPD (kuriera)i za pobraniem – dostawa w ciągu

maksymalnie 2 dni roboczych. Koszt dostawy 21,00 zł brutto;

Przy wyborze opcji dostawy i płatności za pobraniem, za przesyłkę płacicie

Państwo przy odbiorze odpowiednio listonoszowi, w urzędzie pocztowym lub

kurierowi przy odbiorze paczki.

5. Klient nie może łączyć różnych sposobów płatności dokonując zapłaty za zakupione

Towary objęte jednym zamówieniem.

6. Wszystkie paczki wysyłane pocztą kurierską są ubezpieczone.

7. Pocztą Polską realizowane są przesyłki wyłącznie o wadze do 5 kg, natomiast za

pośrednictwem kuriera, za każde dodatkowe 30 kg przesyłki naliczana jest dodatkowa

opłata w kwocie 17,00 zł brutto.

8. Wybierając płatność za zamawiany Towar w formie przedpłaty, Sprzedawca prosi o

dokonanie przelewu dopiero po potwierdzeniu przez Sprzedawcę potwierdzenia

realizacji zamówienia. W przypadku chwilowego braku zamówionego produktu na

naszym magazynie, gdy paczka będzie gotowa do wysłania, Sprzedający prześle

Klientowi informację z prośbą o dokonanie przelewu. W przypadku zamówień dla

instytucji lub przedsiębiorców Sprzedawca wystawia na życzenie klienta fakturę VAT PRO FORMA.

9. Zarówno w przypadku wyboru formy płatności jako przedpłaty, jak i w przypadku formy

płatności w formie za pobraniem, zapłata za dostawę Towaru obejmuje zapłatę ceny

Towaru podatnej w Sklepie Internetowym oraz podany w ust. 6 i 8 powyżej koszt dostawy

w wysokości zależnej od wybranej metody dostawy oraz płatności.

10. Przed złożeniem zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i

akceptuje zawarte w nim postanowienia.

11. Złożenie przez Klienta oferty zakupu Towaru w Sklepie internetowym następuje w

momencie kliknięcia przez Klienta ikony „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” i stanowi

jednocześnie złożenie zamówienia na Towar objęty treścią zamówienia..

12. Po złożeniu zamówienia na określony Towar lub na określone Towary zgodnie z

procedurą oraz kolejnymi krokami wskazanymi w serwisie internetowym Sprzedawcy

oraz wysłaniu tego zamówienia droga elektroniczną za pośrednictwem Sklepu

internetowego, Klient otrzymuje od Sprzedawcy na wskazany przez Klienta adres e-mailowy

potwierdzenie otrzymania zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia

potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.

13. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, kiedy Sprzedawca prześle do Klienta w

formie e-mail na podany przez Klienta adres e-mailowy potwierdzenie realizacji

zamówienia.

14. W wyjątkowych sytuacjach, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego

zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta, zaś Klient ma prawo

wyboru czy zrealizuje zamówienie tylko w części czy rezygnuje z zamówienia.

15. Korekty do zamówień składane mogą być wyłącznie do momentu wysyłki Towaru do

Klienta. Korekty można dokonać wysyłając e-mail na adres info@magum.pl, lub

kontaktując się pod numerem telefonu/faksu +48 42 659 08 07. Dokonując korekty Klient

winien wskazać numer zamówienia. Powyższe obejmuje także prawo Klienta do

całkowitego anulowania zamówienia Towaru.

16. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia

poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych Klienta.

.

Realizacja zamówienia

1. Po potwierdzeniu realizacji zamówienia oraz otrzymaniu zapłaty wyłącznie w przypadku

wyboru opcji dokonania płatności za zamówiony Towar w formie przedpłaty, Sprzedawca

niezwłocznie rozpocznie wysyłkę zamówionego Towaru do Klienta. W przypadku wyboru

przez Klienta jako metody płatności – za pobraniem, Sprzedawca niezwłocznie

rozpocznie wysyłkę zamówionego Towaru do Klienta po przesłaniu do Klienta na podany

przez niego adres potwierdzenia realizacji zamówienia.

2. W przypadku Towarów dostępnych w magazynie Sprzedającego, wykonanie zawartej

umowy nastąpi najpóźniej w terminie 72 godzin licząc od daty złożenia zamówienia. W

przypadku natomiast, gdy realizacja zamówienia będzie wymagała zamówienia przez

Sprzedającego Towaru u dostawcy Sprzedającego, wykonanie zawartej umowy nastąpi

w terminie około 14 dni licząc od daty złożenia zamówienia, nie później jednak niż w

terminie 30 dni licząc od daty złożenia zamówienia. Przez wykonanie zawartej umowy, o którym mowa w niniejszym punkcie rozumie się nadanie przesyłki dotyczącej Towaru stosownie do wybranego sposobu wysyłki/dostawy.

3. Miejscem spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą

umowy sprzedaży jest miejsce, do którego Sprzedawca zgodnie z treścią złożonego

przez Klienta zamówienia zobowiązany jest dostarczyć zakupiony Towar

4. Na życzenie Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca wystawi fakturę VAT

Sposób dostawy Towaru

1. Zamówiony Towar dostarczany jest zgodnie z wyborem Klienta dokonanym przy

składaniu zamówienia na dostawę Towaru, bądź to przez firmę kurierską DPD bądź to

Pocztę Polską.

Odpowiedzialność za Towar i reklamacje

1. Klient zobowiązany jest stosować się do załączonych do Towaru zasad pielęgnacji i

użytkowania.

2. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Towaru w należytym stanie, nieuszkodzonego,

bez wad.

3. Względem Klientów Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi na zasadach określonych w

art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.).

Sprzedawca nie udziela gwarancji Klientowi na zakupione przez niego Towary w Sklepie internetowym

4. Jeżeli Klient nie wskaże inaczej Sprzedawca przyjmuje domniemanie, że jest on

Konsumentem i rozpatrzy jego reklamację według zasad obowiązujących Konsumentów.

5. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć

reklamację Sprzedawcy na adres MAGUM S.C. ul. Taternicza 1, 92-104 Łódź, pod

numerem telefonu, + 48 42 659 08 07 (pn.- pt. 09.00-17.00); numerem faksu + 48 42

659 08 07 lub poczty elektronicznej (e-mail) info@magum.pl zawierające co najmniej

następujące dane:: dane reklamującego – imię i nazwisko, adres zamieszkania i

ewentualnie adres e-mail, datę nabycia Towaru, opisaną wadę, żądanie sposobu

doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę albo wymianę na

nowy, bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy oraz wskazać w

jaki sposób ma zostać powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Gotowy

formularz reklamacyjny do wypełnienia, stanowiący wyłącznie formę ułatwienia, Klient

może otrzymać na wskazany adres e-mail kontaktując się ze Sprzedawcą.

6. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient winien przesłać Sprzedawcy reklamowany Towar

wraz z dowodem jego zakupu na adres MAGUM S.C. ul. Taternicza 1, 92-104 Łódź.

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji

Klient może skontaktować się w celu uzyskania wyjaśnień ze Sprzedawcą pod numerem

telefonu + 48 42 659 08 07 (pn.- pt. 9.00-17.00).

8. Procedura reklamacji, o której mowa w ust 4-6 jest procedurą stosowaną przez Sprzedawcę sugerowaną dla Klienta i w żadnym razie nie ogranicza dopuszczalnych prawem sposobów zgłaszania, realizacji i dochodzenia roszczeń.

9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. Dotyczy to również zwrotu Towaru w razie odstąpienia od umowy i wymiany Towaru na wolny od wad

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta (dz. U.

2014 poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz umowy o usługę świadczoną drogą elektroniczną zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować

Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego

oświadczenia (na przykład w formie rekomendowanego pisemnego oświadczenia

wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail)). Oświadczenie Konsumenta

może być sformułowane w sposób dowolny, jednak z jego treści powinna wynikać wola

jednoznacznego odstąpienia od umowy sprzedaży lub usługi świadczonej drogą elektroniczną. Oświadczenie w szczególności powinno wskazywać imię i nazwisko Konsumenta, numer umowy/zamówienia (w przypadku sprzedaży), wskazanie Towaru, od którego zakupu odstępuje Konsument (w przypadku sprzedaży) lub usługi, od której odstępuje Klient (w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną). W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej również podpis osoby składającej oświadczenie.

3. Konsument do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może posłużyć się

oświadczeniem, które zostało mu dostarczone wraz z zakupionym Towarem. Konsument

może również za pośrednictwem Infolinii otrzymać na adres swojej poczty elektronicznej

oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest

dostępny również na stronie www.magum.pl

4. Posłużenie się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta nie

jest obowiązkowe.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane Sprzedawcy również

pocztą, faksem, mailem do Sprzedawcy adres do doręczeń: MAGUM S.C. ul.

Taternicza 1, 92-104 Łódź, pod numerem telefonu, + 48 42 659 08 07 (pn.- pt. 09.00-

17.00); numerem faksu +48 42 659 08 07 lub poczty elektronicznej (e-mail)

info@magum.pl.

6. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dniu od dnia, w którym

Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż

przewoźnik, wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru zaś w przypadku usług, od dnia zawarcia umowy Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany, jeżeli zostało ono wysłane Sprzedawcy przed upływem wskazanego terminu.

7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał

informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od

umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy uważa się ją za niezawartą. W przypadku umowy sprzedaży, w takiej sytuacji Konsument zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy zakupionego Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy poprzez jego odesłane do magazynu na adres: MAGUM S.C. ul. Taternicza 1, 92-104 Łódź, w którym złożone zostało oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy przed jego upływem odesłanie zakupionego Towaru. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Przesyłki ze zwrotem Towaru nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę. W przypadku zwrotu Towaru prosimy o dopisek na paczce „zwrot”.

9. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Konsumentowi zwrócone zostaną

wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia

Konsumentowi rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego

przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób

dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie

później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca poinformowany został o decyzji

Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, pod warunkiem otrzymania od

Konsumenta z powrotem zakupionego Towaru lub otrzymania dowodu potwierdzenia

odesłania Towaru, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokona

zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez

Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne

rozwiązanie, które nie będzie wiązało się jednak dla Sprzedawcy z ponoszeniem

dodatkowych opłat; w każdym jednak przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w

związku z tym zwrotem.

10. Konsument, który odstąpił od umowy w trybie określonym w niniejszym paragrafie jest

odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w

sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania Towaru.

11. Warunki określone w ustępie poprzedzającym mają także zastosowanie, gdy Konsument

zwraca Towar w celu wymiany go na inny rozmiar czy kolor. Dodatkowo prosimy o

bezpośredni kontakt e-mailowy: info@magum.pl lub telefoniczny +48 42 659 08 07 w

celu ustalenia szczegółów danego towaru (np. koloru, rozmiaru) do ponownej wysyłki.

Prosimy o dopisek na paczce "wymiana".

Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca informuje, iż ochrona danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres

e-mail, dane adresowe, dane bankowe, hasło i numer telefonu jest dla niego sprawą

bardzo ważną, i dlatego gwarantuje on poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w

celu:

- zawarcia umowy w Sklepie internetowym oraz jej wykonania, w szczególności realizacji zamówienia.;

- rozpatrywania reklamacji;

- wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej;

- dochodzenia roszczeń.

3. Wszelkie przetwarzane przez nas dane osobowe przetwarzane są zgodnie z  ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Administratorem danych osobowych przekazywanych Sprzedającemu jest MAGUM Małgorzata i Łukasz Senderecki S.C.

5. Szczegółowe zasady ochrony i udostępnienia danych osobowych reguluje polityka

prywatności, stanowiąca załącznik do Regulaminu.

Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogę elektroniczną w ramach Sklepu internetowego

1. Sprzedawca zobowiązuje się podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia pełnej

funkcjonalności Sklepu internetowego.

2. Do zawarcia umowy na świadczenie przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego

usługi drogą elektroniczną w zakresie:

a) prowadzenia Konta – niezbędne jest założenia Konta na zasadach określonych w

Sklepie internetowym. Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z usługi prowadzenia

Konta poprzez wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, polegające na

zaznaczeniu pola „Usuń” w podstronie „Zaloguj się”. W tym przypadku Sprzedawca

zaprzestanie świadczenia usługi prowadzenia Konta, które stanie się nieaktywne.

Klient utraci dostęp do danych zawartych na Koncie.

b) przesyłania newslettera - w przypadku Klientów, którzy posiadają lub zakładają Konto,

niezbędne jest dodatkowe zaznaczenie opcji „Zapisz się na nasz newsletter”. Podanie

danych zaznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe. Klient może zrezygnować z takiej

usługi w każdej chwili poprzez wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym

polegające na zaznaczenie pola „Rezygnuję z newslettera” na podstronie „Zaloguj

się”;

3. Klient ma prawo zgłosić reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego oraz

świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną. Reklamacja może zostać

zgłoszona Sprzedawcy przez Klienta poprzez wysłanie jej pocztą na adres: MAGUM S.C.

ul. Taternicza 1, 92-104 Łódź, pod numerem telefonu, + 48 42 659 08 07 (pn.- pt.

09.00-17.00); numerem faksu +48 42 659 08 07 lub poczty elektronicznej (e-mail)

info@magum.pl. Termin do rozpoznania reklamacji jest wynosi 14 dni i jest liczony

począwszy od daty jej zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie

powiadomiony w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja, chyba że Klient zgłosi

żądanie powiadomienia go na piśmie o sposobie rozpatrzenia reklamacji i wskaże adres

na jaki ma zostać wysłane powiadomienie. Opisana w niniejszym punkcie procedura

reklamacyjna nie ma zastosowania do reklamacji z tytułu rękojmi za wady Towarów

zakupionych przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4. Konsument ma także prawo odstąpić od umowy na świadczenie usług drogą

elektroniczną - prowadzenie Konta lub otrzymywanie newslettera – na piśmie w terminie

14 dni od daty zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie o

odstąpieniu od umowy może zostać wysłane Sprzedawcy pocztą, faksem, e- mailem do

MAGUM S.C. ul. Taternicza 1, 92-104 Łódź, pod numerem telefonu, + 48 42 659 08

07 (pn.- pt. 9.00-17.00); numerem faksu +48 42 659 08 07 lub poczty elektronicznej (email)

info@magum.pl. Powyższe nie wyłącza uprawnień opisanych w punkcie 2 powyżej.

5. Na żądanie Klienta Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić aktualną informację o

szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą

elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego.

Prawa autorskie i pokrewne

1. Wszelkie treści zamieszczane na Stronie internetowej Sprzedawcy, włącznie z tekstami,

zdjęciami, grafiką są wyłączną własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane

jedynie do osobistego użytku, nie mogą być wykorzystywane w jakikolwiek

sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane, rozpowszechniane, udostępnianie itp.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin, pod warunkiem jego akceptacji przez Klienta przy składaniu zamówienia na

Towar, stanowi integralną część zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy

sprzedaży oraz umowy o usługi świadczone drogą elektroniczną i może być zmieniany jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

2. . Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie

złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu

wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od

daty udostępnienia ich na stronie Sklepu internetowego Sprzedającego. O każdorazowej

zmianie Regulaminu Sklepu internetowego sprzedawca zobowiązany jest powiadomić

Klientów dołączając nową treść Regulaminu. Powiadomienia o nowej treści Regulaminu

będą wysłane do Klientów na ostatnio wskazany przez nich adres ich poczty

elektronicznej na co najmniej 7 dni przed datą wejścia w życia Regulaminu. W przypadku

braku akceptacji treści zmian zapisów Regulaminu, Klientowi przysługuje prawo do

wypowiedzenia umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem

natychmiastowym. Wszelkie zamówienia złożone przed datą wejścia w życie

każdorazowej zmiany zapisów Regulaminu są realizowane i rozliczane na podstawie

zapisów regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia i tym samym zmiany

zapisów Regulaminu nie mogą naruszać praw Klientów, które nabyli przed datą wejścia

w życie zmiany zapisów Regulaminu.

4. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na

warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

5. Wszelkie spory mogące powstać w związku z zamówieniem Towarów przez Klienta u

Sprzedawcy strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze polubownej.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 25 . 05 . 2018 r.

 

Załącznik do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy dotyczącej Towarów oraz dotyczącej Usług świadczonych drogą elektroniczną 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym :

  • weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
  • w przypadku umowy dotyczącej wielu rzeczy- weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
  • w przypadku usług- zawarli Państwo umowę

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Małgorzatę i Łukasza Sendereckich prowadzących działalność gospodarczą pod firmą MAGUM Małgorzata i Łukasz Senderecki s.c. z/s ul. Taternicza 1, 92-104 Łódź, NIP: 725-205-67-36 wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie Internetowym), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym doszło do poinformowania o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania przez Sprzedawcę rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.